Theology of Warfare

Malihku (KICA) Aug 24, 2011 Tsawra hkungga ai, amyu sha ni a ningbaw ningla, magam gun kaji kaba, mungchying shawa yawng hpe majan byin ra ai Karai Masa a npawt nhpang tsun shana let, n-gun jaw mayu nngai. Abraham hpe Karai Kasang hku nna, lamu ga (Hkanan Mung) madu la na matu tsun ai shaloi, […]