Mauhpa Jinghpaw Wunpawng Ramma ni

Laiwa sai shata kaw nna Myen gumshem hpyen Asuya gaw Simsa lam la da ai Rawt Malan Uhpung ni hte Gap Hkat Jahkring da ai Rawt Malan Hpung ni hpe Myen gumshem hpyen dap a npu kaw Ga Jarit Sin dap (Boarder Guard Force) hku hkrang galai sa wa na matu Maja matsun shadut wa […]