Amyusha magam hte jasat jasa

Buddha makam hku rai yang, mungkan ntsa asak hkrung ai hpan ni hta shamu shamawt gumrawt hkawm lu ai bawhpan ni yawng gaw dusat (owåm 0g) ngu ai shingteng kata hta rawng nga ai. Dai majaw shinggyim masha mung dusat bawhpan sha rai nga ai. Raitim, shinggyim masha hta masha myit jasat rawng ai shinggyim […]

Theology of Warfare

Malihku (KICA) Aug 24, 2011 Tsawra hkungga ai, amyu sha ni a ningbaw ningla, magam gun kaji kaba, mungchying shawa yawng hpe majan byin ra ai Karai Masa a npawt nhpang tsun shana let, n-gun jaw mayu nngai. Abraham hpe Karai Kasang hku nna, lamu ga (Hkanan Mung) madu la na matu tsun ai shaloi, […]