Ka-ni Nanghpam Ninghkap Masat Nhtoi galaw

Mungkan Ka-ni Nanghpam Ninghkap Masat Nhtoi (World Anti Drug Day) lamang hpe June 26 ya shani hta KIO Ginjaw Ginra, Ginwang Ginjaw, Ginwang Daw, Ninghtawn kata na mare shagu hte hpyen-yen dabang ni hta Pat Jasan Komiti ni woi awn nna galaw ai lam na chye lu ai.