KIA, Masat (5) Dapba ginra kata hta majan byin

30 August 2011 (Chyanun) ya shana maga 6:45 grup-yin ten hta KIA, masat (5) Dapba ginra kata kaw Myen Asuya Hpyendap ni rau majan byin ai lam chye lu ga ai. Dawhpum yang ginwang daw, Tinglung mare makau hta KIA, masat (5) Dapba hpyen hpung ni hte Myen Asuya, Hpyen dap, Dawhpum yang hkridun, Hk.L.Y […]

KIA hte Myen Hpyen Dap majan byin

KIA masat (3) Dapba npu masat (1) dapdung hte masat (15) dapdung lapran ginra, Lungja Kawng hta 28 August 2011 (Majoi) ya shana daw hkying 2:00 jan ten kaw nna KIA masat (15) dapdung hte Manmaw muklum kawn lung wa ai Myen hpyen n-gun 200 jan grup-yin rau majan laja lana byin nga ai lam […]

Padang Hkrunlam Majan Masing Sanglang Hpawng galaw

27 August 2011 (Mashang) shani hta KIA ginjaw dabang, Alen bum, Hpungmai Gawknu hta Padang Hkrunlam Majan masing hte seng nna dap shawa ni hpe sanglang hpawng galaw ai lam chye lu ga ai.  Ndai Padang Hkrunlam Majan Masaing sanglang hpawng hpe 10:00 am aten Ninggawn Daju Alen bum, Hpungmai gawknu hta Lat Du Up […]

KIA hte myen hpyendap ni majan matut byin

  KIA masat (2) Dapba npu na masat (5) Dapdung ni hte Myen Hpyen Dap Hk.L.Y 141 ni 23 August 2011 ya shana maga hkying 5 ten daram kaw nna Shwegu ginwang, Pangdang mare hta majan byin nga ai lam chye lu ga ai. Ndai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y 141 gaw laiwa sai 2010 ning […]