KIA, shani shagu Myen dap law malawng zing madu.

KIA Masat (1) Dap Ba, Masat (7) Dap Dung ginra na Sumpyi Yang,  Hpung Chyan Myen Hpyen Dap hpe KlA pawnghpawm hpyen hpung ni zing madu la lu sai re.

KIA Masat (1) Dap Nawng Daju Makawp Maga Ginra kata na Gidon, Nhkram, Sama, Kagam, Pung Ling, Shang Hkawng Bum, KIA Masat (3) Dap Dung ginra Nga Gyang, Hpaudaw, Lawhkum, Law Hpyu, Zai Awng, Manmaw Ginwang, kata na Nmawk, Man Je, Sing Hkan makau grupyin na Myen Dap, shara ni hpe mung KIA pawnghpawm hpyen hpung ni htim gasat padang dip zing la lu ai lam nga sai re.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.