KIO Ginjaw hpyen man ginra ni hta gasat poi byin.

KIO ginjaw hte ni kahtep ai shawng lam hpyen man ginra ni hta march (7) ya jahpawt 6:30Am aten daram kaw nna gasat poi byin ai lam chye lu ai.

KIO hku nna, Ginjaw ginra makau grupyin ni hta majan n byin hkra sadi nga ai raitim shawng lam hpyen man de na hpyen masa sat lawat a majaw gasat poi byin hpang wa ai lam na chye lu ai.

Gasat poi byin ai hta Myen hpyen gumshem dap a shara nkau hpe padang dip zing la lu ai, Myen hpyen gumshem dap kawn mung mare kata de laknak kaba hkrup mara gap ai majaw mungmasha marai (3) asak si sum mat ai lam mung na chye lu ai.

Maut nna KIA Masat (3) Dap Ba ginra kata na Myen hpyen gumshem dap shara lahkawng hpe mung KIA Myutsaw hpyen hpung ni padang dip zing la lu ai lam na chye lu ai.

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.