Myen hpyen gumshem dap kawn majan byin ai shara de jet nbungli hte htim gasat.

KIA Masat (9) Dap Ba ginra, majan byin ai shara de, Myen Hpyen Gumshem Dap kawn shani shagu Jet nbungli hte wa htim gasat ai lam chye lu ai.
January (14) ya shani hkying 2:30 pm daram hta Nam Tin, majan byin ai ginra de Myikyitna Myen hpyen gumshem dap jet nbungli 2 hte bawm (2) lang wa gayin gap ai lam nga ai zawn Hpakant tatma kawng kaw na laknak kaba gap shadam ai a majaw Hpakant Maw Wan KBC nawku jawng wang Hall gawk makau kaw wa hkrat kapaw nna mungshawa mawdaw hte kaga arung arai ni hten hkrum mat ai lam chye lu ai.