KIA Masat (5) Dap Ba ginra kata gasat gala majan byin.

KIA Masat (5) Dap Ba, Masat (19) Dap Dung Makawp maga ginra, Hka La Yang mayan hku shamu shamawt pru wa ai Myen hpyen dap hpe KIA hpyen hpung ni December (14) ya shani shingla gasat majan byin ai lam na chye lu ai.

Myen hpyen dap Hk.l.y (142) kata na hpyen hpung ni hte Hk.l.y (301) kata na hpyen hpung n-gun (100) jan lagaw lam hkawm lai wa ai kaw gasat poi byin ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni December (13,14) lahkawng ya, Hka La Yang mayan kaw gasat poi byin ai lam ginra masha ni kaw na matut chye lu ai.