Gwihka Kyuhpyi Bum Kaw Num Kasha Langai Sat Makoi Da Hkrum

Hpakant Ginwang, Gwihka Ninghtawn Kata na RCM nawku Hpung a Kyuhpyi Bum Kaw August (10)ya Shana daw 5:00 Pm Aten, Num kasha langai a hkum tsawp moimang hpe mu hta ai lam Ginra Masha ni shana wa ai.
Dai Numsha gaw shi a du kaw nhtu nhkyi hte mali Lang galun da ai Ningma hkang hte Kyuhpyi Bum hkaraw de kabai bang makoi da hkrum ai re.
Sat Makoi da hkrum ai Numsha gaw Jam Ga mare Lawk (2) Kaw na rai nhtawm, Kawa ဉီးမောင်နိုင် hte ဒေါ်ချိုတူး Yen a kasha ကေသွယ်ဉီး asak (22) ning re hpe chye Lu ai.
Dai Shani hta sha, Jahpawt daw Hkying 9:00 daram Kaw Kanu yen Kawa hpe manang kaw jahkring gan sa na Ngu nna tsun da nhtawm, Nta kaw na pru hkawm ai ten ya na zawn sat Makoi da hkrum re hpe chye Lu ai.
Ndai Numsha hpe kadai sat Makoi da ai hpa majaw sat Kau Hkrum ai lam naw Sagawn Nga ai re.Shi a hkum tsawp moi mang hpe seng ang ai ni Gwihka lupwa de sa Makoi mayang kau sai lam mung chye lu ai.