Maji Bum mare tsi jaw gawk hta hkrun lam mayak a majaw tsi mawan htaw shalai la lam hta yakhkak nga

Sinna Ginwang Ginjaw, KIA Masat (2) Dap Ba uphkang ginra rai nga ai Maji Bum mare kaw hkawm sa hkrun lam grai yakhkak ai majaw tsi mawan htaw shalai la ai lam hta grai naw yakhkak dut dang hkrum nga ai lam tsi jaw gawk magam gun ni tsun ai kaw na chye lu ai.
Maji Bum mare tsi jaw gawk hta ya aten lanam aten ladaw re majaw tsi jaw gawk dum nta marang ni gayun nna hten za ma wa ai hpe gram sharai gaw gap la ra lam nga ai sha n-ga hkrun lam tsan nna machyi makaw law wa yang layang de na tsi mawan shalai la na matu grai yakhkak ai lam Maji Bum mare tsi jaw gawk magam gun Srn.Lat Htoi Bawk Mai tsun ai.
Maji Bum mare gaw hka lam hte kawng lam hku mai hkawm sa ai raitim hka lam, kawng lam hkawm sa na matu hkrun lam tsan ai sha n-ga yakhkak ai majaw arung arai, tsi mawan, malu masha ni htaw shalai la na matu grai yakhkak nga ai hpe mung chye lu ai.
Maji Bum mare kaw mare kahtawng hpe Maji Bum mare, Gaw Lun mare, Danai Yang mare ni shanglawm ai rai nna htinggaw (50) nga ai hte dai mare na mungmare masha ni hpe malu masha, kaga ra ahkyak ai garum ningtum lam ni hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Sinna Ginwang Ginjaw kawn garum madi shadaw ya ai re hpe mung chye lu ai.
Ya aten Maji Bum mare na mungshawa ni hta hkali ana byin hkrum ai lam grai law wa ai majaw Lawt Awng mungshawa tsi rung tsi sr magam gun ni kawn lai wa sai July shata hkan sa du gawan nhtawm lanam aten byin chye ai hkali ana jep ya ai lam, ma kaji ni hpe Kan ana makawp maga tsi hte n-gun tsi garan jaw ai lam ni mung nga ai.