KIA Masat (1) Dapnawng Daju, Masat (253) Dap Nawng Dap Dung Makawp Maga Ginra Gasat Gala Matut Manoi Byin

Myitkyina-Manmaw lam makau, Ja Pu lai Mali Yang mayan kaw August (3) ya jahpawt hkying (7:30) daram kaw nna KIA hte Myen hpyen gumshem dap ni gasat poi matut byin nga ai re hpe na chye lu ai.
KIO Ginjaw Ginra, Myitkyina-Manmaw lam mayan ni hta shani shagu ngu na daram gasat poi byin nga ai rai nna August (2) ya jahpawt hkying (8:30) daram hta mung Madi Yang mare hku shamawt chyinglau hkawm nga ai Myen hpyen gumshem dap ni hpe KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat ai kawn laja lana gasat poi byin ai lam nga sai re.
Lai wa sai July shata praw kaw nna Myen Hpyen gumshem dap ni Waimaw hte Mamaw maga hku nna KIA ginjaw ginra de htu shadut shang wa ai majaw gasat poi shani shagu ngu na daram byin nga ai re hte Myen hpyen gumshem dap ni machyi hkrum ai lam law wa ai majaw gasat poi byin ai shara makau grup yin ni hta Nbungli bom wa jahkrat gasat ai sha n-ga Mung masha ni nga ai mare kawhtawng ni de du hkra Nbungli ni, laknak kaba ni hte hkrup mara gap shadam sa gap gasat ai majaw Myitkyina-Manmaw lam mayan mare kahtawng law law na Mung masha ni numdaw kalang bai hpyen koiyen ra mat ai re hpe chye lu ai.
Ya aten Myen hpyen gumshem dap kata na Dap Dung (10) daram gaw Myitkyina-Manmaw lam mayan KIA Masat (5) Dap Ba, KIA Masat (1) Dap Nawng Daju, KIA Masat (2) Dap Nawng Daju ginra ni hta naw shamu shamawt chyinglau hkawm nga dingyang rai nga ai majaw aten ntam gasat poi ni naw byin wa mai ai lam shawnglam lit nga ai salang ni tsun maram da ai hpe na chye lu ai.