Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya kawn Maji Bum Mare Mungshawa ni hpe nga shara dum n’ta nnan gaw gap ya

Sinna Ginwang Ginjaw Komiti kaw nna woi awn let lak san Danai Ginwang Daw, Maji Bum ninghtawn kata nga ai mungshawa ni hpe mare nnan shara masat ya nna dum n’ta htingbut hting ra garan ya ai hte dum n’ta gaw gap ya ai lam nga ai.
Sinna Ginwang Ginjaw Komiti kaw nna daw dan masat shagrin ya ai hte maren gaw sharawt gaw gap da ya ai Maji Bum ninghtawn, Maji Bum mare nnan hpaw poi hte Mare Wunli La akyu hpyi hpawng hpe mung lai wa sai July (22) ya shani galaw ai rai nna Sinna Ginwang Ginjaw Pati Komiti Tingnyang Up Dkb.Malang Myu hte rau magam dap de na myit su salang ni, makam masham hpung woi sr kaba ni, saw shaga da ai manam ni hte mare kanu kawa ni marai (150) jan sa du shang lawm ai hte galaw la lu sai re.
Maji Bum mare hta mungshawa ni a dum nta ni hten za ma wa ai hta nga shara grai yakhkak wa ai majaw seng ang ai shanglawt Asuya kawn gaw gap ya ai lam rai nna htinggaw mi hta dum nta wang pe (90) hpra masat garan ya nna gaw gap ya ai dum nta ni gaw pe (9), pe (10), pe (12) grup yin dam ai re nga nna Maji Bum mare gaw gap Komiti Amu Madu Slkb.Uhkru Zau Mai tsun ai.
Gaw gap lam hpe lai wa sai 2022 ning December shata (12) ya shani kawn gaw gap hpang wa ai rai nna kawng lam, hka lam yakhkak dut dang dik ai re majaw rung rai htaw shalai la na matu grai yakhkak dut dang ai hte shata mi jan htaw shalai la ra ai nga nna gaw gap Komiti salang ni tsun ai.
Gaw sharawt gaw gap da lu sai dum nta gaw dum nta (36) rai nna matut nna mung dum nta (14) hpe matut gaw gap sa wa na re hte gaw gap da ngut sai dum nta ni hpe mare kata na nga shara dum nta hten za mat ai ni, dinghku kata yakhkak nna asak kaba ai hte ma kaji law ai ni hpe madung ningshawng jaw ya ai re hpe mung na chye lu ai.
Maji Bum mare buga hpe ya aten seng ang ai KIO Asuya kawn yu lakawn madi shadaw lam woi la ai lam ni nga ai raitim hkawm sa hkrun lam yakhkak dik ai shara re majaw lam shagu hta grai yakhkak dut dang lam nga ai hpe mung chye lu ai.