Myen hpyen gumshem dap ni Mungmasha marai (7) hpe gap sat.

Myen hpyen gumshem dap ni Hpakant ginra kaw Mung masha marai (7) hpe gap sat ai lam buga masha ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

Hpakant, Seng Tawng kaw dung ai Myen hpyen gumshem dap ni gaw May (12) ya jahpawt hkying (8:00) aten daram hta KPDF hpyen hpung ni gasat gala byin ai hpang Myen hpyen gumshem dap ni Mung masha marai (7) hpe gap sat kau da ai lam ginra masha langai kaw na chye lu ai.

Mung masha asak si sum ai lam nga ai sha n-ga Myen hpyen gumshem dap ni Mung masha marai (50) daram hpe mung rim woi mat nna ya ten Shin Yi (ရှင်းရီ) Hotel kaw rim zing tawn da ai lam ginra masha ni tsun ai re.

Hpakant ginra kata Myen hpyen gumshem dap kawn zai mazut ai lai ladat hte rim woi mat ai Mung masha marai (300) jan rai sai sha n-ga April shata hte May shata (13) ya shani du hkra rai yang Myen hpyen gumshemm dap ni gap sat kau ai mung masha marai (10) a lahta nga sai re.