Sinpraw Ginwang Ginjaw Hpyenyen Lakawn Lanawn Komiti Ni Hpyenyen Dabang Gawan Hkawm

Sinpraw Ginwang Ginjaw Hpyenyen Lakawn Lanawn Komiti kaw nna Ginwang Ginjaw kata na hpyen koi yen dabang shagu de sa du gawan hkrum shaga ai lam hpe September (16)ya shani kaw nna galaw nga ai lam na chye lu ai.

September (16)ya shani hta Bum Tsit Pa Hpyenyen Dabang kaw shawng wa du gawan nhtawm, Hpyenyen mungshawa ni nga shara Yup len nta, Jawng, Tsirung shara ni hpe wa gawan ai lam, hpyenyen mungshawa ni hte hkrumzup bawngban ai lam ni galaw ai re.

Asuya kaw nna mai wa ai mare buga ni hpe wa lu na matu lam masan da ya ai lam ni hpe wa tsun sanglang nna Hpyenyen kanu kawa ni a ningmu ni hpe mung la ai hku nna gawan gatsan ai hkrunlam re hpe Hpyenyen Lakawn Lanawn Komiti kaw na chye lu ai.

Matut nna mung September (17)ya shani hta gaw Lana Zup Ja Hpyenyen Dabang kaw bai wa du gawan gatsan ai lam galaw na re hpe mung matut chye lu ai.