Myen hpyen dap hpyen shamu shamawt hkawm ai ten bawm hkap kapaw hkrum nna si hkala law

KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung ginra, Ulang Pa ginwang, Mung Hkawng mare makau kaw April (15) ya jahpawt hkying (6:55) aten daram hta Myen hpyen gumshem dap hpyen hpung ni hpe KIA hpyen hpung ni bawm hkap kapaw ai lam na chye lu ai.

Myen hpyen gumshem dap Tatma (88) kata na hpyen n-gun (40) grup yin lawm ai hpyen hpung ni mare makau grup yin hkan nga chying lau shamu shamawt hkawm ai kaw KIA hpyen hpung ni bawm hkap kapaw ai rai nna dai gasat gala hta Myen hpyen gumshem dap maga na marai lahkawng si sum nna marai (5) a lahta hkra hkala hkrum ai lam na chye lu ai.

Hkra machyi hkrum ai lam law ai majaw Myen hpyen gumshem dap maga na mare uphkang salang ni, mare masha ni hte Hpyen yen ni hpe hpyen dap de shaga mahkawng la nna jep chyoi lam ni galaw ai re hpe matut na chye lu ai.

Dai ginra mayan hta lai wa sai bat laman hkan mung Myen hpyen gumshem dap ni hpyen n-gun tsa kaba mare makau hkan shamu shamawt hkawm ai lam nga ai sha n-ga Mung Hkawng Myen hpyen gumshem dap kaw na Maji Gung hpyen dap de hpyen n-gun sa ai lam, hpyen lang rung rai, malu masha ni htaw shalai la ai lam ding yang galaw nga ai majaw gasat poi jahkring hkring byin nga ai re.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.