Sha-it Yang hpyen yen dabang kaw dum nta wan hkru

Sha-it Yang Hpyen Yen dabang kaw March (13) ya shani hkying (1:30) aten hta Wan hkru wa nna dum nta langai hkru lawm mat ai lam dabang Komiti kaw na chye lu ai.

Wan hkru hkrum ai nta gaw Sha-it Yang hpyen yen dabang lawk (1) na Slg. Lahpai Ja Naw a dum nta rai nna hka hpun lum shadu di Wan sumri Shock byin ai kawn hkru hpang wa ai hta dum nta hte shat gawk hpawn hkru lawm mat ai re hpe chye lu ai.

“Nta masha ma kadai nnga kaw hkru lawm mat ai, nta madu jan gaw tsi rung de ma shangai ma sha-up rawng nga ai re, kawoi dwi ding gai she tsi rung de ma nga nga ai kanam hpe shat sa sa ai kaw nta kaw hpun lum di dun kau da ai hku rai nga dai kaw na hkru mat ai  hku rai nga” nga nna Wan hkru wa ai mabyin hte seng na Sha-it Yang hpyen yen Dabang Up Slkb. Chyinyu Zau Shan tsun dan ai lam nga ai.

Wan hpyen hkrum ai dum nta masha ni gaw marai (9) nga ai rai nna Wan hkru wa ai ten dum nta kaw kadai nnga ai majaw hkala hkrum ai lam nnga ai raitim dinghku lang rung rai yawng hkru lawm mat ai lam na chye lu ai.

Ya aten dabang komiti kaw na gaw Wan hpyen hkrum ai dum nta masha ni hpe shara man ai dum nta langai kaw nga shara jaw nna malu masha hte dinghku lang rung rai n kau hpe mung mai byin ai hku garum madi shadaw ya ai nga ai lam dabang komiti ni tsun ai.