Sha-it Yang hpyen yen dabang kaw shanu nga ai hpyen yen ni tinang buga de nhtang wa

KIO Asuya uphkang ginra Sha-it Yang hpyen yen dabang kaw hpyen koi yen nga ai Ga Ra Yang mare masha htinggaw n kau gaw tinang buga ginra de bai n htang wa nga magang sai lam dabang komiti kaw na chye lu ai.

Tinang a buga kahtawng rai nga ai Ga Ra Yang mare de nhtang wa na matu jahpan bang da ai gaw htinggaw (93) nga ai rai nna Ginjaw Hpyen yen lakawn lanawn rung de mung laika tang da ai lam mung nga sai re hpe chye lu ai.

“Wa mai sai lam ahkaw ahkang hte seng na gaw gadai mung mai wa sai nga na tup hkrak jaw ai lam gaw garai n nga ai. mungmasa mung naw shuk taw ai majaw anhte hku na gaw wa na nga majaw Lakawn Lanawn de laika tang ya ai lam sha re” nga nna Sha-it yang dabang up Salang kaba Chyinyu Zau Shan ya na zawn tsun ai.

Ya ten Htinggaw langai kaw na marai langai ngai sha naw mare buga de wa nga magang nna htingra wa hkyen jasan jasan nga ai lam Dabang up matut tsun ai.

“yawng gaw garai n wa shi ai. N-ta masha ni dinggai dingla ni yawng gaw dabang kaw naw nga ai. Htaw de wa ai gaw  n ta htinggaw langai kaw na n-gun rawng ai ni law dik lahkawng ram sha wa na n-ta wang htingra wa hkyen jasan ai rai ma ai.”

Hpyen Majan a majaw shara shagu hpyen koi yen hkawm nga ai Ga Ra Yang hpyen yen mungmasha ni gaw tinang mare buga de bai wa nga na matu January (16) ya shani Ga Ra Yang mare Hkalup Hpung nawku jawng wang hta Mare jasan hte wunli la akyu hpyi hpawng mung galaw sai re hpe mung na chye lu ai.