Hpakant, Seng Tawng kaw Myen hpyen gumshem dap hte KIA gasat poi byin ai hta Myen hpyen la marai (3) si sum

KIA masat (9) dap ba, masat (6) dap dung ginra, Seng Tawng mare makau kaw December (24) ya shana de hkying (4:00) aten daram hta KIA hte Myen hpyen gumshem dap ni gasat poi byin ai lam nga ai.

Myen hpyen gumshem dap ni hpyen shamu shamawt nga hkawm ai kaw KIA hpyen hpung ni hkap gasat dat nna gasat poi byin wa ai re hte Myen hpyen gumshem dap maga na marai (3) si sum nna hkala hkrum ai masha mung lawm ai lam shawng lam lit nga salang ni kaw na chye lu ai.

Gasat poi byin ai ten Myen hpyen gumshem dap maga na makau grup yin de laknak kaba ni hkrup mara gap shadam ai majaw ginra masha n kau gan hprawng yen ra mat ai lam nga ai re hpe mung matut chye lu ai.

Dai shani hta sha KIA masat (44) dap dung ginra, Sarmaw, Kanyin Myai, Myen hpyen gumshem dap Hk.M.Y (383), Hk.M.Y (384) hpyen dap shara lahkawng hta mung KIA hpyen hpung ni sa htim gasat nna gasat poi byin ai lam nga ai hte dai gasat gala hta Myen hpyen gumshem dap maga na Helicopter jai lang nna gasat ai lam mung nga sai re.

December (25) ya jahpawt hkying (1:25) aten daram hta mung KIA masat (44) dap dung ginra kaw sha Myen hpyen gumshem dap ni a Helicopter lahkawng bawm wa jahkrat bun ai lam mung na chye lu ai.