Jahtu Zup Mare na Hpyen Yen ni htingra nnan de htawt sit na matu Moga Ginsum ni galaw nga

Jahtu Zup Buga Hkalup Hpung Nawku Jawng Wang kata kaw shanu shingbyi nga ai Hpyen Yen Mungmasha ni gaw ya aten masat tawn ya ai htingbut htingra nnan hta shanu machyu na matu Moga Ginsum ni galaw gawgap nga sai lam Dabang Komiti kaw na chye lu ai.

Lai wa sai shata laman sha hpyen yen ni a matu san da ya ai lamu ga nkau hta mare masha nkau hte lamu ga manghkang byin ai majaw manghkang hparan ya na matu seng ang ai ninghtawn rung de laika bang tang shawn da ai lam nga ai raitim ya aten du hkra hparan ya ai lam nnga ai re hpe mung na chye lu ai.

Hpyen Yen Mungshawa ni gaw lanam aten ladaw du yang hka hpyen bai hkrum nna yakhkak jam jau hkrum wa mai ai majaw hpyen yen ni tinang ding hkrai hku nna shara nnan de Moga Ginsum bai wa gap nga ai re lam chye lu ai.

“Lanam ta du wa yang hka bai kaba wa na rai htawk bai yak na tsang di n-dai lanam garai ndu shi yang wa lu shing byi lu na matu galaw ai ga re, galaw ngut yang gaw yawng wa rawng sana re”nga nna lit nga ai salang langai tsun ai.

Jahtu Zup Buga Hkalup Hpung Nawku Jawng Wang hta shanu nga ai Hpyen Yen Mungmasha ni gaw htinggaw (25) nga ai rai nna Moga Ginsum ngut ai hte hpyen yen ni yawng shara nnan de htawt sit sana re hpe mung na chye lu ai.

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.