Myen Hpyen Dap kawn KIA Masat (8) Dap Ba Ginra de Nbung Li hte bawm wa jahkrat bun

KIA Masat (8)Dap Ba Ginra de April (18) ya shani hkying (12:55) aten daram hta Myen Hpyen Dap kawn Nbung Li lahkawng hte bawm wa jahkrat bun ai lam nga ai.

Myen Hpyen Dap kawn Nbungli hte bawm lahkawng wa jahkrat bun ai sha n-ga jak sinat ni hte mung wa gap gasat ai lam mung nga ai re hpe na chye lu ai.

April (17) ya shani hta mung Ginjaw Ginra, Gaw Set Yang maga de Waimaw kaw dap jung shara jahkrat nga ai Hk.L.Y (58) Dap ni laknak kaba gap bang ai lam nga ai sha n-ga KIA Masat (24) Dap Dung Ginra, Manam Dingsa Bum maga de mung laknak kaba kalang gap bang ai lam nga ai re hte Num Lang kaw dap jung nga ai Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (438) Dap kawn mung Alaw Bum makau grup yin de 105 MM (5) lang gap bang ai lam nga ai re hpe chye lu ai.

Dai shani hta sha Kagam kaw shara jahkrat nga ai Myen HPyen Dap ni mung KIA Masat (1) Dap Nawng Daju (Hpalap Bum) maga hte Ja Hta Mare maga de 120 MM (6) lang gap bang ai lam nga ai re hpe na chye lu ai.

Jinghpaw Mung Ginra, Lahta Sammung Ginra ni hta Myen Hpyen Dap hte KIA Hpyen Hpung ni Gasat Poi ni n-dai laman ding yang byin ai lam nga ai zawn Myen Hpyen Dap kawn Gasat poi nbyin ai shara ginra ni hta mung laknak kaba ni gap bang ai lam, Nbung li ni hte bawm jahkrat ai lam ni matut manoi naw nga nga ai re.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.