Hpyen Majan Hpe Hkrit Tsang nna N-mawk Ginra na Mungmasha Law Law Hprawng Yen

N-mawk Ginra Myo Tit, Kung Law, Si Het Mare de  Myen Hpyen Dap ni kawn lak nak kaba ni jahkring hking gap bang ai hpe hkrit tsang wa ai majaw April (15) ya shani Mungshawa (270 ) Jan nawku jawng wang ni de hpraw yen nga mat ai lam na chye lu ai.

Hpyen koi yen nga ai Myotit, Kung Law, Daw Hpum Yang Mare, Num Lang Mare kaw na htinggaw (54) gaw N mawk Buga Hkalup Hpung Nawku Jawng Wang kaw gan shanu shing byi nga ai rai nna nkau Mungshawa (200) jan gaw Nmawk Hpungkyi Jawng Wang de hprawng yen wa let shanu shingbyi nga ai re.

Myen hpyen Dap ni gaw KIA ni hte Alaw Bum makau grup yin kaw gasat poi byin ai aten kaw nna Mungshawa ni nga ai mare de laknak kaba ni hkrup mara gap bang ai hta dum nta hten za ai lam, Mungmasha hkra hkala ai lam, asak si sum ai lam ni byin wa ai majaw mare buga hkan nmai nga wa nna ni nawn ai Myo Mare de hpyen koi yen mat ai Mungshawa gaw lani hte lani law jat nga ding yang re lam na chye lu ai.

Ya ten hta hpyen koi yen nga ai Mungshawa ni gaw nga shara shingbyi shara lu sai raitim, malu masha tsi mawan hte ra kaji ra kaba ni hpe garum ningtum jaw ai lam n lu shi ai majaw yakhkak hkrum nga ai lam na chye lu ai.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.