Sha-it Yang HPyen Yen Dabang kaw Malu Masha Garum Ningtum ra kadawn

Sha-it Yang HPyen Yen Dabang kata kaw ya aten malu masha garum ningtum ra kadawn nga ai lam Dabang Komiti kaw na chye lu ai.

Sha-it Yang HPyen Yen Dabang kaw KBC/HDD Hpyen Yen Garum Ningtum uhpung uhpawng kaw na malu masha garum ai lam hpe madung yu lit la ya nga ai raitim Myen Mung a Mungmasa shuk shanut nga ai ten Hpyen Yen Garum Ningtum uhpung uhpawng ni kawn bungli n lu shang mat ai majaw garum ningtum ai kaw hpang hkrat nna hpyen yen ni malu masha ra kadawn wa ai re lam na chye lu ai.

“Malu Masha wa lawan wan nlu re nga yang malu masha loi yak ga ai, Dabang Komiti kaw na mung n-gu malu masha ni anhte kaw mung nnga taw re nga yang anhte mung nlu garum ya ai, nlu hparan ya taw ai, hpyen yen ni shada lu ai ni kaw hkoi sha hkat, Laiza de na mari sha rai na nga taw ga ai”nga nna Dabang Up Wa tsun ai.

Dabang Komiti ni kaw nna mung malu masha yakhkak ai ni hpe atsawm lu hparan ya ai lam nnga ai raitim ya aten na Myen Mung kata byin nga ai Mungmasa lam ni a majaw garum ningtum hpang hkrat ai lam hpe Hpyen Yen ni chye na hkra tsun dan da ai nga nna mung Sha-it Yang Hpyen Yen Dabang Up Slkb.Chyin Yu Zau Shan tsun ai.

Ya aten n-gu malu masha garum ningtum ra kadawn nga ai gaw Sha-it Yang Hpyen Yen Dabang sha n-ga Pajau Hpyen Yen Dabang, Maga Yang Hpyen Yen dabang ni hta mung ra kadawn nga ai lam na chye lu ai.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.