Majan Byin Wa Na Hpe Tsang Ai Majaw Mungmare Masha ni Hprawng Yen

Sinpraw Ginwang Ginjaw, U Lang Pa Ginwang, Man Win Hpyen Yen Dabang kaw shanu nga ai Hpyen Yen Mungmasha ni n kau gaw yi sun galaw lu galaw sha na matu Tinang Mare Buga de wa nga nga sai raitim Mungmasa shuk shanut wa ai majaw Hpyen Yen Dabang ni de bai n htang wa ai lam Hpyen Yen Dabang lit nga salang ni kaw na chye lu ai.

KIA hte Myen Hpyen Dap ni Jinghpaw Mung hte Lahta Sammung Mung Myit Sinli Ga Ginra shara shagu hta Gasat Poi bai byin wa ai majaw hkrit tsang nna Tinang nga ai Hpyen Yen Dabang ni de bai nhtang hprawng yen wa ai lam Man Win Hpyen Yen Dabang na lit nga salang ni kaw nna chye lu ai.

Lai wa sai March shata hta Man Win Mare na Mungmasha Marai (2) Nam de Hpun HPyi Gawng na matu sa ai kaw Hkam Bawm Gabye Kapaw Hkrum nna Asak si sum mat ai lam nga ai majaw Mungmasha ni asak shim lum lam a matu hkrit tsang ai lam ginra masha ni tsun ai.

Man Win Mare kaw Hpyen Yen Dabang (5) nga ai re hte law malawng U Lang Pa Ginwang kata na Mungmasha ni Hpyen Yen nga ai rai nna ya aten na mabyin masa ni a majaw htuk lu htuk sha ai lam hta gaw malu masha hta lai kaga arung arai ni n lu mat ai lam nga ai re hpe mung Dabang Lit Nga Salang ni tsun ai.