Lawu ga de lung seng ni matut htaw yu nga

Hpakant ginwang, Lawng Hkang Myen Asuya Lung Seng Rung kawn July 3 ya 8 am hta lung seng htaw mawdaw (70) tup lawu Myen Mung de yu wa ai lam na chye lu ai.

Lai wa sai June shata hta Myen mung mare daju Naypyidaw kaw lung seng dut madun poi kaba langai galaw lai wa sai. Dai madun poi hta maigan masha marai 3000 jan sa du nna lung seng arung arai 5000 daram mari mat wa ma ai. Lu dut ai gumhpraw yawng Euro wan 400 jan re lam mung chye lu ai.