Nam San Yang mare masha ni hpe pru yen na matu sa matsun

Laiza ginwang, Hka Ya Bum kaw nga ai Tatma (101) Dap Up hte shimlam la ya ai Hk.L.Y (259) dap na Myen hpyenla n-gun (20) daram gaw June 29 ya 8 am ten daram hta Nam San Yang mare de sa du nna, mare kata na masha yawng hpe July 1 shani hpang jahtum tawn nna mare kawn pru yen ya na matu sa matsun ai lam na chye lu ai. Myen hpyenla ni kawn mare kata hte makau grupyin sumla ni gayet la nna shana de daw hta Hka Ya Bum maga bai nhtang wa sai lam matut chye lu ai.

July 1 ya shani kawn hpang nna Nam San Yang grupyin nga ai mungshawa ni Man Maw hte Myitkyina maga htawt sit nga sai rai nna, ya ten hta Nam San Yang mare kata kaw htinggaw (3) daram sha nga sai lam buga masha langai shana wa ai.