Loi Sam Sip Bum kaw gawk ngu galaw hkyen nga

Kutkai ginwang kata nga ai Loi Sam Sip Bum kaw Bukda gawk ngu hpara galaw na matu Myen Bukda mungshawa marai (1000) daram hte June shata 29 ya shani kawn hpang nna shani shagu ginra jasan bungli galaw nga ai lam na chye lu ai.