Man Maw balik ni kaw shimlam shatsaw na matu matsun

Man Maw muklum kata na gumhpraw dum ni hte ja seng madu ni hpe Myen asuya balik ni kawn June 29 ya shani shaga la nna muklum kata wuhpung hku damya mya ai, kashun ai lam ni byin wa chye ai majaw tinang a gat seng ni hpe shimlam hte seng nna madang shatsaw da na matu matsun ai lam na chye lu ai.