KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (3) Dap Ba hte Masat (8) Dap Ba ginra ni hta gasat gala majan byin

KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung ginra, U Lu Hkyet kaw na Bang Htan Daw Nhkang Bum maga htu shadut lung wa ai Dap mying nchye lu ai Myen hpyen hpung ni hpe December (15) ya shani ka-ang aten KIA hpyen hpung ni hkap shingla gasat dat ai lam shawnglam shi sawk ni shana wa ai kaw na chye lu ai.

KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (6) Dap Dung ginra, Sawng Hka mare hte Labang Kahtawng lapran Laika Galai kaw shamu shamawt nga ai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y (256) Dap na hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni December (15) ya shani hkying (10:00)AM aten Minutes (45) ram gasat gala byin ai re.

KIA Masat (8) Dap Ba, Masat (26) Dap Dung ginra, Nawng Mu post maga de Myen Hpyen Dap Hk.L.Y (257) na hpyen hpung ni htu shadut lung wa ai majaw December (15) ya shani hkying (1:30)Pm aten KIA hpyen hpung ni hte gasat gala byin nna hkying (3:40)Pm aten hta mung Nawng Lut Pa, Great Wall post maga htu shadut lung wai ai Myen hpyen hpyen hpung ni hte KIA hpyen hpung ni gasat gala majan byin ai lam chye lu ai.

 

www.kachinnet.net