KIA Masat (6) Dap Dung, Awng Len Mare Hta Laja Lana Gasat Poi Byin Ai Shiga

KIA Masat (2) Dap Ba, Masat (6) Dap Dung makawp maga ginra de htu shadut lung wa ai Myen Hpyen Dap Hk.L.Y (102), Hk.M.Y (427) dap na pawnghpawm hpyen hpung ni May (10) ya shani hkying (12:00)Pm aten daram hta KIA Hpyen hpung ni hte Awng Len mare mayan kaw laja lana gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

KIA Masat (6) Dap Dung ginra hta lai wa sai May shata praw kaw nna matut manoi gasat poi naw byin nga ai lam buga masha langai tsun shana ai kaw na chye lu ai.