လူထုအေျချပဳ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ဘိန္းႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕၏ ထုတ္္ျပန္ေၾကညာခ်က္