KIA Dap Ba (4) Ginra Lahta Sammung De Gasat Gala Lam Grau Laja Wa

KLN

May 4, 2014 (Bat Hpang Langai Ya)

Mungbaw ginra na mung shawa ni Muse Hkalup Nawku jawng wang kaw du shang wa yang
Mungbaw ginra na mung shawa ni Muse Hkalup Nawku jawng wang kaw du shang wa yang

2014 ning May shata 2 ya jahpawt hta Lahta Sammung KIA Dap Ba (4) ginra Mung Baw, Wing Seng mare hta Myen hpyen Tat Ma (88) dap na ngu maram lu ai hpyen hpung ni mare masha ni a arung arai hpe mya zing la kau ai lam chye lu ai.

Zing la kau ai hta Wing Seng mare masha Miwa amyu Ah Gai a ja na tan, ja ta chyawp hte hand phone (2), Jan Maran Lu na n-ta lang phone langai, Galau Bawm Zung na n-ta lang phone langai, Lahtaw Zau Tawng na n-ta lang phone langai, Slg. Jaw Awng na n-ta lang phone langai, Lamai Kaw na n-ta lang phone langai hte Lahpai Nang Htu na n-ta lang phone langai mya zing la mat wa ai lam na chye lu ai.

Ndai Tai hpyen hpung ni gaw 2014 May, 1 ya shani Wing Seng makau kaw gasat poi byin ai hpang mare grup yin, nam de shang makoi mat nna dai hpawt (May 2) ya hta mare de bai pru wa nna mare masha La wa-ngan nkau ni hpe mung hkala hkrum ai ni hpe wa hpai garum na matu porters woi mat wa n htawm mare masha ni a arung arai hpe mung mya zing la kau ai re lam chye lu ai. Shana 10:00pm ten hta mung Mung Baw Wing Seng kaw gasat poi matut byin ai lam chye lu ai.

Matut nna 2014 May, 2 ya hkying 10:00am kawn 10:30am ten du hkra myen hpyen a jet nbung li langai KIA Dap Ba (4) npu, Dap Dung (36) hte (38) ginra, Munggu, Loi Jung Bum, Ying La Bum hte Bang Lum Bum ndai shara hkan wa pyen gawan hkawm ai lam chye lu ai.

Buga masha langai tsun ai gaw “Ndai shara kaw shanhte a hpyen hpung ni mung grai law hkra rawng taw ai re majaw, hpang e majan laja lana byin wa ai shaloi nbung li lang ra wa yang shanhte na masha ni hpe n hkra na matu shara wa yu matsing let, hpyen masa wa yu gawan hkawm ai rai na re” nga shi na ning mu hpe tsun dan wa ai re.

Mungbaw ginra de 2014 April, 29 shani kawn majan bai byin hpang wa ai hte Myen hpyen ni May, 2 ya shana, mare grup yin de shana tup laknak kaba ni hte hkrup mara gap bun wa ai majaw Mungbaw ginra na mung shawa ni May 3 ya shana hkying 9:00pm ram hta  Muse Hkalup hpung nawku jawng wang kaw hpyen yen hku du nga sai lam chye lu ai. Matut nna ya dai ni mung naw jat nga ding yang re lam chye lu ai.