KIO hte Myen mung asuya ni matut bawngban sa wa na

Myen mungdan asuya hte KIO ni matut bawngban sa wa na matu Myen asuya, simsa lam bawngban hpung, ningtau ningbaw Slg. Aung Min kaw nna Gupshi ta (25), 2012 ning October 10 (Dam) ya shani hta KIO datkasa hpung ningbaw Sara kaba Sumlut Gam hpang de laika hte shana wa ai lam chye lu ga ai.

KIO datkasa hpung kaw nna mung Myen asuya, simsa lam bawngban hpung, ningtau ningbaw Slg. Aung Min a shana wa ai laika hte seng nna KIO ginjaw komiti de matut tang shana nna ginjaw komiti a dawdan ai lam ni hpe bai htang shana sa wa na re lam Gupshi ta (26), 2012 ning, October 11 (Pilan) ya nhtoi hte laika bai hta shana dat sai lam mung chye lu ga ai.