Myen Asuya, Hpyen hpung hpe KIA hpyenla ni hkap gap

Shawnglam sa wa na matu KIA hpyenla ni Karai Kasang kaw Akyu hpyi n-gun la nga yang

Nahpaw mare post kaw nna nhtang yu wa ai, Myen asuya, hpyendap LIB (37), hpyen n-gun (130) daram re ai Myen hpyenhpung hpe KIA, Dap Nawng Daju npu na, Masat (255) Dapnawng Dapdung ni gaw Nawhpaw mare makau kaw 13 September 2011 (Chyanun) ya jahpawt  hkying 7:00am grup-yin hta hkap gasat ai lam chye lu ai. Dai majan hta Myen asuya, hpyendu marai (2) hte rau laga ni mung hkala hkrum ai lam chye lu ai.

Bai, 12 September 2011 (But) ya shana hkying 9:00 pm ten hta, KIA, masat (18) dapdung ginra kata, Namsan yang mare kaw nna Bandawng mare de sa wa ai, Bandawng numshe Myen asuya, hpyendap LIB (37) post hpe KIA hpyenla ni sa htim nat kau ya ai lam chye lu ai.