Sanggang ginra hta KIA hte Myen Hpyen Dap ni majan byin hpang wa ai mabyin

1.     2011 ning, June 8 ya shani, Sinpraw Ginwang Ginjaw kata, Masat (3) Dapba, Masat (15) Dapdung ginra, Sanggang mare hpe lai nna, Bumsen Post lai, Tahkaw hka wanjak shimlam la ai Myen hpyendap, Hk. M. Y (437) kaw na Cpt. Myat Ko Ko, Lt. Ko Ko Win hte pyada dap na Ye Naing ni gaw, Dapdung (15) ni a jathum na gate de lai shang wa ma ai majaw sanjep na matu, Dapdung (15) kaw jahkring da ai.

2.    Shana 9:00 aten hta, KIO kaw nna rim da ai asuya masha ni hpe dat ya na matu, M. P. Hk kaw nna Myitkyina Kyithkai rung de shana wa ai. KIO hku nna mung, KIO magam gun ni hpe asuya ni rim da ai grai law sai majaw, KIO magam gun ni hpe dat ya jang, KIO hku nna rim da ai Myen asuya hpyenla ni hpe mung dat ya na re lam bai htang shana dat ai.

3.    Dai zawn tsun jahkrup nga ai aten hta, M. P. Hk.  gaw, hpyen n-gun kaba hte, KIA Dapdung (15) hpe htim gasat na hkyen nga sai. June 8 ya shana yuptung aten hta, Nmawk kaw na hpyenhpung ni gaw Sanggang mare de rawt pru wa sai. June 9 ya jahpawt  03:30 am ten hta, Hk. M. Y. 437 hte Hk. M. Y. 348 dap ni Sanggang mare de du wa ma ai. Jahpawt 05:00 ten hta, Sanggang mare hta dung ai, KIO kyithkai rung hpe sinat hte gap wang shinggrup nna, KIA hpyenla L/G. Gawmo Chang Ying hpe rim kau ma ai.

4.    Jahpawt 07:00 am hta, Myen asuya dap ni gaw, Sanggang mare makau, Bumsen kaw nga ai KIA hpyendap hpe htim gasat hpang wa sai. Bumsen kaw nga ai KIA hpyendap gaw, Masat (15) Dapdung a post langai mi rai nga ai. Shawng de gaw, Tahkaw hka madim de bungli hte seng nna sa ra ai lam nga yang, asuya dap, asuya magam gun ni yawng gaw, Sanggang kyithkai rung hte tsun jahkrup ahkang hpyi nna lai shang ai lam nga ai. KIO hku nna mung, galoi mung ahkang jaw ya ai hte dingbai dingna n galaw yu ai. Raitim, ndai zawn htung tara hku n re ai sha, hpyen n-gun hte tinang ginra hpe htim gasat wa ai majaw, KIA hpyendap gaw tinang shara makawp maga na matu bai ninghkap gap hpang wa sai. Myen Asuya hpyenhpung ni gaw Bumsen post hpe jahpawt 10:45 AM du hkra htim gasat ai.

5.    Ndai Bumsen post hpe htim gasat ai majan masing hta, M. P. Hk kaw na nan dantawk matsun ai lam nga ai. M. P. Hk kaw na matsun ai hta, bazooka lau 5 ting hte, target shara mi kaw sha shading na dumbru gap bang na, Bumsen de hpyen garum lung wa ai KIA hpyenhpung ni hpe 60mm motar hte gap shingdang na lam ni lawm ai miset laika lu rim la ai.

6.    Shing rai gasat nga ai laman, jahpawt 08:00 ten hta, M.P.Hk.  gaw, ya byin nga ai mnghkang hpe shawng shazim nna rim da ai masha ni hpe galai la ai hpang, datkasa mahkrun galaw na lam tsun wa ai. KIA hpyenla hpe mung ap ya na nga tsun wa ai. Dai lam hte seng nna, KIO hku nna gaw hkam dahka jaw lu ai sakse laika jaw na lam hpyishawn ai shaloi, M. P. Hk. hku nna n lu jaw ai lam bai shana wa ai. Dai hta n-ga, 09:30 AM ten hta, KIO ni rim da ai Myen asuya hpyenla ni hpe, ningma n mai jahkang na, nga nna sadi jaw ai lam galaw ai.

7.    Shawnglam gasat poi grau sawng wa ai hte 10:30 ten hta, M. P. Hk kaw nna, 11:45 ten hta gap hkat jahkring nna, rim da ai bawng masha galai hkat na lam shana wa ai. Dai hta n-ga,shawng e rim da ai KIO magam gun ni hpe mung lawan ap ya na re lam hte shawnglam de du nga ai Myen asuya hpyendap ni hpe mung dawm la na re lam, matut bawngban ai lam hpe datkasa mahkrun hte jahkrup bawngban sa wa na lam tsun ai. M.P.Hk  hku nna shing nga ga sadi jaw ai majaw, KIO ni mung hkapla myithkrum sai. (Ndai ten hta shawnglam majan man kaw KIA hpyenla ni kaw nna Myen Hpyenla marai 30 daram hpe laknak jahkrat ta sharawt shagun tawn sai raitim, ntsa matsun madat mara ai KIA shawnglam hpyenla ni kaw nna bai dat dat ya ai lam nga ai hpe chye lu ai)

8.    KIA hpyenhpung ni gaw  11:45 AM hta gasat ai lam jahkring sai.  Myen asuya hpyendap ni gaw 12:30 Noon hta she sinat gap jahkring ai. Dai aten du hkra Myen asuya hpyendap ni gaw, bazooka hte 60mm motar ni hte matut manoi gap taw nga ai. Shana de hkying 2:00 hta, M. P. Hk. kaw na kahtap shana wa ai hta, shanhte rim da ai KIA hpyenla gaw gasat poi laman, pala hkra nna si mat sai lam shana ai. Teng sha nga yang, Myen hpyendap ni rim da ai L/G. Gawmo Chang Ying hpe gyit dun da nna zingri sat ma ai lam myi chyaw mu hkrup ai masha ni shiga wa jaw ai.

9.    Teng sha nga yang, L/G. Gawmo Chang Ying hpe rim ai aten hta gap hkat ai lam n nga ai.  Bai nna Sanggang mare kata kaw mung gasat poi n byin ai. Shana de hkying 5:30 hta, L/G. Gawmo Chang Ying a sinat ni bai sa ap ya ai. Hkying 6:34 PM ten hta, KIO kaw na rim da ai Myen asuya hpyendu lahkawng hte pyada langai hpe atsawm ap ya sai.

10.    Bawng masha ap ya kau ngut ai hpang, Momeik Byuha kaw na, Byuhahmu Col. Aung Toe hte hpyenhpung n-gun 30 daram re ai hpung ni gaw, June 9 ya shana wanjak de sa du nna June 10 ya jahpawt bai nhtang pru wa na re nga tsun shana ai hte jahkrup wa ai majaw, KIO kaw nna mung ahkang jaw shalai bang dat ai. Raitim, hpang jahpawt, June 10 ya shani, shanhte tsun da ai hte maren bai nhtang pru wa ai lam n nga ai. KIA hpyenhpung hku nna, Myen asuya hpyendap ni a lata kaw si sum mat ai L/G. Gawmo Chang Ying a moimang hpe sa hta la ra ai majaw, Myen asuya hpyenhpung ni galoi ten bai nhtang pru wa na lam san jahkrup ai lam galaw ai. M. P. Hk kaw nna bai nhtang shana wa ai lam hta, shawng shani Taimhu tsun da ai hte n bung sai sha, Myen asuya hpyenhpung ni dai shara kaw naw nga na rai nna, nhtang pru wa na lam garai n nga shi ai nga tsun ai.

11.    Dai majaw, L/G. Gawmo Chang Ying a moimang hpe sa hta la na matu, mare masha ni hpe mahtang shatsam dat sai. Dai shaloi, Myen hpyendap hku nna L/G. Gawmo Chang Ying a moimang hpe n madun ai sha makoi kau ma ai. KIO ginjaw hku nna, M. P. Hk. de, L/G. Gawmo Chang Ying a moimang ap ya na matu  tsun ai majaw, June 10 ya shana de, hkying 2:55 PM hta L/G Gawmo Chang Ying a moimang hpe sa ap ya ma ai.

12.    L/G Gawmo Chang Ying a moimang hpe  jep yu ai shaloi, adup zingri ai lam, nhtu nhkyi hte galun ai lam, la hkra lata hpe bayonette hte ahkri da ai lam, si ai hpang sinat hte masum lang gap ai lam mu lu ai. (Sinat ningma ni kaw sai n pru ai, pala hkang masum hte shara mi kaw sha kap ai)

13.    June 11 ya jahpawt, 08:00ten hta, M. P. Hk kaw nna shana wa ai hta, Bumsen kaw nga ai KIA hpyendap hpe, dai shani hkying 12:00 tup hta jahtum tawn nna dawm ya na matu tsun nhtawm, hpyenhpung, laknak kaba n-gun ni jat tawn da masai. Kaja wa nga yang, Bumsen kaw KIA hpyendap ni dapjung nga ai gaw, 1994 ning, gap hkat n jahkring shi ai aten kaw na rai nga ai. Ndai hpyendap a majaw, Tahkaw hka wanjak hpe kaning re ai dingbai dingna mung n jaw yu ai. KIO hku nna gaw, myimoi kaw na tinang dap shara jahkrat da sai ginra re majaw, n mai yen ai lam bai htang shana dat ai.

14.    June 11 ya shana de, 3:30 ten kaw nna Myen asuya hpyendap ni gaw sinat kaba gap wa ai hte majan byin hpang sai. Dai shana 10:00 PM du hkra, Myen asuya hpyendap ni gaw laknak kaba ni matut manoi gap ma ai. Hpang shani mung laknak kaba matut manoi gap ai. Myen asuya hpyendap ni gaw 60mm hte 81mm motar ni hte gap ai rai ma ai.

15.    June 11 ya shani, gasat ai Myen hpyendap ni gaw Ts. K. Hk. (21) npu na Hk. L. Y. (237), Hk. M. Y. (320), Hk. M. Y. (348) hte Hk. M. Y. (387) ni madung gasat nna, M. P. Hk. lawu na Hk. L. Y (236), Hk. L. Y. (74), Hk. L. Y. (21), Hk. L. Y (105), Hk. M. Y. (321) ni gaw shingnan hpyenhpung rai nga ma ai. (Ts. K. Hk. hte Tatmha ni hpe gaw KaKa(Kyi) – [Tatmadaw Kakoiye (Kyi)] kaw nna dantawk matsun ai)

16.    June 12 ya shani, Myen asuya hpyendap ni kaw na Hk. L. Y (141) – Column (1), Hk. L. Y. (142) – Column (1), hte Hk. L. Y. (37) ni hpyen garum bai sa wa ai.

17.    KIO Ginjaw Komiti hku nna, tinang magam gun masha ni, Myen asuya hpyendap e rim zingri ai lam n hkrum hkra, mungdan shara shagu hkan hpaw da ai tinang kyithkai datkasa rung magam gun ni Ginjaw Ginra de bai nhtang wa na matu shaga la sai. Myen Asuya hpyenhpung n-gun gaw grau grau law jat wa ai. Lawu mung de na hpyendap ni hpe wanleng lam hku nna Myitkyina de, hka lam hku nna Manmaw de sa jat nga ma ai. KIO Ginjaw Ginra hte ni htep ai shara ni hkan, 120mm, 105mm howitzer laknak kaba ni hpe sa da masai.

18.   Myen  Asuya kaw nna, Myen asuya hpyendap ni hpe  June shata 13 ya shani, hkying 12:00 hta jahtum tawn nna, sinat gap ai lam, hpyen n-gun sa jat ai lam jahkring na hte, shing nrai yang, KIO kaw nna buga ginra shagu dam lada ai hte ninghkap majan galaw sana re lam Myen asuya hpang de shana dat ai. Myen asuya hku nna KIO a tsun shana ai lam hpe htang shana ai lam n nga, hkapla ai lam n nga ai majaw, KIA hpyendap shagu de hkaphkam majan hpang  na matu matsun dat sai.