Kadai Lit La Na Ta?

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap hte Myen Dap ni a majan a majaw Myitkyina, Wai Maw hte Man Maw mare kaba ni hta hpyen yen ni jam jau nga ma ai.

Tsawra ai Nu Wa Wunpawng Amyu Sha ni yawng myit dum mai ai lam gaw, daini Shanglawt ginra hta du taw nga ai Amyu sha ni hpe KIO Asuya ni dang lu ai made garum madi shadaw la nga ma ai.
Myen up ai ginra de du mat wa ai Hpyen Yen Tsin Yam ni hpe kadai lit la ya nga ma ai kun?
Myen ni lit la ya nga ai ngu ai shiga hpe 12-8-2011 ya shani na Myen Asuya Masu Hkalem Shiga Ndau lam hta shalawm dat ma ai.
Kaja wa gaw rai nga ma ai kun?
Shiga lu ai gaw, laiwa sai June shata hta Wai Maw ginra kaw Myen shat sha ai amyu kata na byet (matsat shabat sawa si na ni) gaw n-gu, jum, sau ni sa sa ya ma ai nga ai. Raitimung, sumla ni gayet la ngut ai hte bai la magawn mat wa nna madu jan ni hpe gat de sa dut shangun ma ai da!
Dai hta n-ga Myitkyina kata kaw mung NGO hpung ni hpe shaga la nhtawm zuphpawng galaw ai shaloi Myen shat sha ai amyu kata na byet (matsat shabat sawa si na ni) “ndai Hpyen Yen Tsin Yam ni hpe hpa hkum karum mu, karum yang nanhte NGO ni hpe ahkyak la na” ngu tsun ma ai da. Grau hkrit ra ai gaw, Myitkyina kata kaw na anhte Wunpawng ni grai manu shadan ai, labau ngang ai mare langai rai nga ai “Du Mare” (Du Kahtawng) kaw gaw Nawku jawng kaw n nga shangun lu na ngu nna Dai Hu ngu ai Myen shat sha ai amyu kata na byet (matsat shabat sawa si na ni wa) tsun ai lam na lu ai.
Dai majaw KIO Asuya hpe garum hpyi mayu ai, lam maga ga hku nna anhte Myen kata de du shang nga ai Hpyen Yen ni hpe garum la marit. Chyeju hte naw madi shadaw la marit.
KIO Asuya a gaiwang kata de hprawng pru lu na matu mung grai yak nga ga ai law.
Anhte myo kata kaw nga ai ni mung amyu shada n karum ai kun? nga ntsun n myit la ya ai sha yak hkak nga ai hpe naw chyena la ya na kam ai.

Anhte Myo kata kaw nga ai Wunpawng ni gaw,
Awm Dawm Shanglawt Ai Mungdan hpe ra sharawng nga saga ai.
Myen ngu ai na dat yang grai myit machyi ai.

Jamjau nga ai Myo kata na Hpyen yen jahpan,

1. Myitkyina – marai (1379)
2. Wai Maw – marai (1468)
3. Mo Nyin – marai (461)
4. Man Maw – marai (234)

Wunpawng Mungdan Shanglawt lu u ga!
Wunpawng Amyu Sha ni Shanglawt lu u ga!
Shanglawt Hpyen Dap Awng Dang u ga!

Myitkyina kaw nga ai Ramma langai mi

Lahta na ningmu gaw laika ka ai wa a ningmu rai nna, kachinlandnews kaw nna matut htawn shana ai lam sha re hpe chye na shangun mayu ga ai.