Myu Sha

Myu Sha 1. Amyu mundan a magam bungli… Myu sha ni yawng a myit hkrum n’gun tsi… 2. Yu nna, hkum mau nga… Ta tut shang tsap gun hpai ra. 3. N’gup kaw gaw Myen gap na lam tsun jahta.. Shang lawm gun hpai ga ngu saw shaga yang nbyin shi ai nga…. 4. Na […]

Ka-ni Hpyen

1.Ding hta Ga ntsa Amyu baw hpan law pra Ngai Jinghpaw sa tai Grai myit dik la nngai Nye a ginra Buga Wunpawng mungdan lamu ga Amyusha, shaga ai ga Tsun shaga ga, mung n bung Labau masa mung shai mat Dan hkung lak lai, shingni nga Myit hkrum, htawng ka ka Sai daw sai […]

Bum Sumshi

Shanglawt Tsing Sept 26, 2011 @ 3:00 AM Daina dik hkra yup n pyaw, Sam mung m’jan shiga majaw; Kyu rawt hpyi tim yup n lu, Majan pa de hkrai myit du; Salum wan hkru nga sangai, Myiprwisi gin-yan ayai; Yup-ra bunghkum she madi, Tai wa hpe masin nsi; Dap dung 8 hte 9, Yen […]

Mali Nmai Zup

Hprup Zau August 25, 2011 @ 11:51 PM Majoi lagaw e hkridun, Labau shang ai majun. Mali hte Nmai lwi hkrat, Wunpawng Mungdan a masat. Tanghpre mare e lwi zup, Wunpawng salum kinjup. Mali, Nmai zup ginra, Htoi tu shingkang kaba. Mali Hpung mai zup ai shara, Myu sha gindai rai nga. Mazup kawn shangai […]