Shagrau masat nngai

Mungkan ntsa nga ai, nga manga yawng hpe Karai Ningsang hpan da ai re ngu ai hpe daini anhte Jinghpaw Wunpawng sha ni yawng kamsham nga ga ai. Anhte Jinghpaw Wunpawng sha ni mung Karai Ningsang hpan da ai amyu langai mi rai nga ga ai. Anhte Jinghpaw Wunpawng sha ni hpe Karai Ningsang jaw da […]