Lung Tung makau kaw gasat gala byin

KIA Masat (9) Dap Ba, Masat (26) Dap Dung ginra, Nawng Lut ginwang, Lung Tung makau Nyawng Pin Post mayan kaw hpyen shamu shamawt chying lau hkawm ai Myen hpyen gumshem dap Modo hpung hpe June (4) ya jahpawt hkying (1:54) aten KIA hpyen hpung ni bawm hte hkap shing la gasat ai lam nga […]